Znajdź nas na

Facebook YoutubeInstagram

NewsletterBiuletyn Informacji Publicznej

 

Wymiana stolarki okiennej oraz stolarki drzwi głównych wejściowych i bocznych w budynku internatu.

 

Zakres rzeczowy:

 1. Demontaż istniejących, montaż nowych okien wraz z parapetami, moskitierami, roletami wewnętrznymi i nawietrzakami na I i II piętrze budynku internatu.

 2. Demontaż istniejących, montaż nowych drzwi wejściowych głównych oraz bocznych do budynku internatu.

 

Planowany okres realizacji:

III kw. 2024

 

 Stan przed rozpoczęciem inwestycji

 

 

      

 

      

 

      

 Dokumentacja postępowania przetargowego

 

 Dokumentacja ponownego postępowania przetargowego

 

Zakup wyposażenia do pracowni podologicznej.

 

Zakres rzeczowy:

 1. Kompletne wyposażenie nowo utworzonej pracowni podologicznej w sprzęt do dydaktyki zawodu.

 

Planowany okres realizacji:

II-III kw. 2024

 Stan przed rozpoczęciem inwestycji

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ściany wraz z opaską drenażową przy budynku internatu od strony zachodniej.

 

Zakres rzeczowy:

 1. Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe opaski drenażowej oraz schodów.

 2. Wykopy wąsko przestrzenne wzdłuż ściany zewnętrznej.

 3. Uzupełnienie izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej.

 4. Wykonanie opaski drenażowej z wpięciem do studni.

 5. Wymiana rury pomiędzy studniami kanalizacji deszczowej.

 

Planowany okres realizacji:

II-IV kw. 2023

 Stan przed rozpoczęciem inwestycji

 

 

Stan z realizacji zadania

Stan po zakończeniu inwestycji

                                                                                                      ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa hali sportowo-dydaktycznej z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą w WSCKZiU w Koninie.

 

Zakres rzeczowy:

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa hali sportowo-dydaktycznej z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą w WSCKZiU w Koninie.”. Sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej obejmującej także wyposażenie budynku ( m.in. meble, sprzęt audio-wizualny) oraz pozyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień niezbędnych do uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, w tym p.poż, sanepid (i inne wymagane). W zakresie zadania znajduje się również wykonanie kosztorysów inwestorskich, ofertowych i przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych do projektowanych robót budowlanych i branżowych.

Dokumentację budowlano-wykonawczą należy wykonać zgodnie z wymogami powszechnie obowiązującego prawa polskiego oraz w sposób uwzględniający wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem uniwersalnego projektowania oraz minimalnych wymagań w zakresie dostępności architektonicznej, o których mowa w art. 6 pkt 1 oraz ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r., poz. 2240).

 

Planowany okres realizacji:

II-IV kw. 2023

 

 

Dostosowanie budynków do wymagań w zakresie dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami

Zakres rzeczowy:

Segment A - budowa szybu windowego zewnętrznego (m.in.: roboty ziemne, fundamenty i ściany z izolacją, strop szybu, ocieplenie, elewacja), montaż dźwigu osobowego, wykonanie instalacji elektrycznej (m.in.: wykucie bruzd, położenie przewodów kablowych, montaż oświetlenia, podłączenie windy do SAP, montaż czujek pożarowych), wybudowanie pochylni dla niepełnosprawnych.

Segment B
– roboty rozbiórkowe i wyburzenia, budowa szybu windowego wewnętrznego (roboty ziemne, fundament z izolacją, ściany i strop szybu, roboty wykończeniowe, w tym: tynki, gładzie gipsowe, malowanie, naprawa posadzki), montaż dźwigu osobowego, wykonanie instalacji elektrycznej (m.in.: wykucie bruzd, położenie przewodów kablowych, montaż oświetlenia, podłączenie windy do SAP, montaż czujek pożarowych).

WC dla niepełnosprawnych
– roboty ziemne, wykonanie: fundamentów, ścian z izolacją,  stropodachu, posadzki; montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie: tynków, okładzin, ocieplenia i elewacji, przebudowa i budowa instalacji sanitarnej (instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji, kanalizacji sanitarnej, instalacji wody zimnej i ciepłej), oraz elektrycznej. Roboty wykończeniowe: montaż umywalki, baterii, ustępu z płuczką ustępową.

Planowany okres realizacji:

21.11.2022

Zadanie zostanie sfinansowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.

Dokumentacja fotograficzna.

Stan przed rozpoczęciem prac:

       

       

Stan prac na dzień 07.11.2022 r.

                                                                                    

Stan prac na dzień 08.03.2023 r.


Dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Zakres rzeczowy:

 1. Wydzielenia piwnicy drzwiami o klasie El 60 odporności ogniowej.
 2. Wymiany drzwi przesuwnych na drzwi otwierane ręcznie z pomieszczenia świetlicy szkolnej na parterze w segmencie A.
 3. Podział budynku na strefy pożarowe o powierzchniach zgodnych z warunkami technicznymi wg pkt 5.7 poprzez wykonanie wydzieleń pożarowych.
 4. Podziału korytarza w budynku A na kondygnacjach nadziemnych drzwiami dymoszczelnymi na odcinki nie dłuższe niż 50 m.
 5. Doposażenia budynku w hydranty wewnętrzne HP 25 mm w miejscach, nieobjętych zasięgiem hydrantu.
 6. Wykonanie Systemu sygnalizacji pożaru w całym budynku.
 7. Wykonanie oddymiania klatki schodowej 143 wg odrębnego projektu.
 8. Wykonanie oświetlenia awaryjnego na wszystkich drogach komunikacji ogólnej, również w odniesieniu do dróg ewakuacji oświetlonych światłem naturalnym.
 9. Zakres prac wskazany przez Zamawiającego w zakresie dostosowania do wymagań określonych w ekspertyzie technicznej i Postanowieniu KW PSP nr 269/2018 i 269-1/2018

  Planowany okres realizacji:

  31.08.2021

  Zadanie zostanie sfinansowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.

  Dokumentacja fotograficzna.

  Stan przed rozpoczęciem prac:

Stan po zakończeniu prac:

 

 

 

 

 

 

Pin It