Znajdź nas na

Facebook YoutubeInstagram

NewsletterBiuletyn Informacji Publicznej

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.medyk.konin.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 10.04.2018

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 23.03.2021

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Deklarację sporządzono dnia: 30.03.2020

 

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 27.03.2024

 

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: IDcom Group sp. z o.o.

 

Treści lub funkcje niedostępne:

 

  • Nazwy przycisków występujących na stronie nie określają jasno celu, do którego prowadzą.
  • Zdjęcia i grafiki nie posiadają opisów alternatywnych
  • Niektóre treści tekstowe nie są dostępne cyfrowo
  • Linki występujące na stronie nie określają jasno celu, do którego prowadzą
  • Brak funkcjonalności, która pozwoliłaby na zatrzymanie ruchomych elementów na stronie jak np. GIF, animacje, materiały video.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 

Osobą kontaktową jest Marek Sobierajski adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Informacja zwrotna

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Postępowanie odwoławcze

 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Dostosowanie wejść do budynków:

Wejścia do budynku są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Dostosowanie korytarzy:

Korytarze są dostosowane do osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Dostosowanie schodów:

Schody dostosowane, posiadają obustronne poręcze na klatkach schodowych.

 

Dostosowanie wind:

Budynek jest wyposażony w windy, które posiadają przyciski w języku Braille'a.

 

Dostępność pochylni:

Budynek posiada pochylnie znajdujące się przy wejściu do stołówki i świetlicy oraz przy głównym wejściu do budynku.

 

Dostępność platform:

Budynek nie posiada platform.

 

Dostępność informacji głosowych:

W budynku nie ma możliwości skorzystania z informacji głosowych.

 

Dostępność pętli indukcyjnych:

Budynek nie jest wyposażony w pętle indukcyjnych.

 

Dostosowanie parkingów:

W okolicach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest dostępng parking z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Prawo wstępu z psem asystującym:

Do budynku można wejść w asyście psa przewodnika lub psa asystenta.

 

Dostępność tłumacza języka migowego:

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

 

Pin It