Znajdź nas na

Facebook YoutubeInstagram

NewsletterBiuletyn Informacji Publicznej

- BEZPŁATNE

 - NABÓR 2020/2021

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

 Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe to forma kształcenia osób dorosłych i sposób na:

  • zdobycie nowego zawodu,
  • uzupełnienie swojego wykształcenia,
  • udoskonalenie swoich umiejętności,
  • wsparcie rozwoju swojej kariery zawodowej.

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy to kurs  bezpłatny prowadzony w oparciu o program nauczania, uwzględniający nową podstawę programową kształcenia w wybranym zawodzie. Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Uczestnicy KKZ stopniowo nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania danego zawodu.

 Uczestnicy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych może uczestniczyć każda zainteresowana osoba, która ukończyła 18 lat bez względu na posiadane wykształcenie:

  • podstawowe,
  • gimnazjalne,
  • zawodowe,
  • średnie,
  • wyższe.

Forma w jakiej organizowane są Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w formie zaocznej (zajęcia odbywają się co najmniej raz na 2 tygodnie przez 2 dni) uwzględniając czas wolny w ferie oraz wakacje.

 Absolwenci kursu uzyskują

- Zaświadczenie o odbyciu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego otrzymuje absolwent, który ukończył kurs, ale nie przystąpił do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Uzyskanie zaświadczenia o odbyciu kursu, nie jest równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji zawodowych.

- Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie otrzymuje absolwent, który ukończył kurs, przystąpił do  egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE).

Osoba, która zda pozytywnie egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie, co daje uprawnienia państwowe do wykonywania tego zawodu, po zdaniu egzaminu. Świadectwo to jest identyczne z tym, jakie otrzymuje po skończeniu nauki słuchacz szkoły policealnej bądź technikum.

- Dyplom z tytułem technika po zdobyciu wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód, warunkiem jest posiadanie wykształcenia średniego

Osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe a nie uzupełni wykształcenia średniego, będzie posiadała uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji zawodowej.

 Informujemy, że  nabór na KKZ trwa-  rozpoczęcie zajęć  we wrześniu z chwilą zrekrutowania pełnej grupy uczestników. 

 

FLORYSTA (1 rok/2 semestry)

Przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji
 OGR.01. Wykonywanie kompozycji florystycznych:

- projektowanie dekoracji roślinnych;

- wykonywanie dekoracji roślinnych;

- aranżowanie wnętrz i otwartej przestrzeni roślinami i kompozycjami roślinnymi.

 

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ (1rok/2 semestry)

Przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji

SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej:

 

- planowania, wraz z osobą niepełnosprawną lub jej rodziną, kompleksowego wsparcia;

- świadczenia opieki i wsparcia w zakresie samodzielnego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej;

- wsparcia osoby niepełnosprawnej w utrzymaniu lub podejmowaniu aktywności społecznej i zawodowej;

- udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji.

 

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ (2 lata/4 semestry)

Przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji
SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo – wspierających osobie starszej:

- ustalanie i klasyfikowanie problemów opiekuńczych i potrzeb osoby starszej;

- diagnozowanie zasobów i możliwości środowiska lokalnego, rodzinnego i instytucjonalnego w stworzeniu sieci wsparcia osoby starszej;

- dobieranie odpowiednich metod i technik, zapewniających kompleksową opiekę osobie starszej;

- mobilizowanie osoby starszej do aktywności.

REGULAMIN KKZ

 

Wymagane dokumenty:

- wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy – możliwość złożenia drogą online lub w sekretariacie Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie;

- świadectwo ukończenia szkoły będącej podbudową (minimum szkoły podstawowej/gimnazjum i ukończone 18 lat);

- termin składania dokumentów:  do 31.08.2020 r.

REKRUTACJA  ONLINE 

 

Pin It