Znajdź nas na

Facebook YoutubeInstagram

NewsletterBiuletyn Informacji Publicznej

   Zespół Szkół Medycznych w Koninie - od 1.01.2013 r. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego istnieje od 1969 r. i w ciągu tego okresu przeszedł wiele przeobrażeń. Rozwijające się szybko miasto wymagało rozbudowy infrastruktury przyjaznej mieszkańcom. Powstaje nowy szpital i liczne placówki lecznicze i opiekuńcze, które wymagają profesjonalnie przygotowanych kadr medycznych. Konieczne staje się otworzenie szkoły, która zajmie się najpierw kształceniem pielęgniarek, a później również położnych, dietetyków i fizjoterapeutów. W 1969 r. powołano Liceum Medyczne Pielęgniarstwa, w 1972 roku uruchomiono Medyczne Studium Zawodowe, kształcące pielęgniarki, położne, dietetyków i pracowników socjalnych. W 1975 Liceum Medyczne Pielęgniarstwa przekształcono w Liceum Medyczne, a 1978r. szkoła zmienia swoja nazwę na Zespół Szkół Medycznych, a w jej skład wchodzą: Liceum Medyczne i Medyczne Studium Zawodowe.
W 1979 r. nadano mu imię Karola Marcinkowskiego, a Komitet Rodzicielski ufundował sztandar. Szkoła szybko wrasta w strukturę miasta, a absolwenci świadczą usługi medyczne we wszystkich placówkach służby zdrowia –przede wszystkim w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym.

Zmiany podejmowane na szczeblu ministerstwa zmieniają warunki kształcenia w szkole. Nie można już edukować pielęgniarek na poziomie pięcioletniego liceum. W roku szkolnym 1993/94 kształciliśmy pielęgniarki w 12 oddziałach 5-letniego Liceum Medycznego i po jednym oddziale na wydziale pielęgniarskim i położniczym w Szkole Policealnej.

Od 01.09.1994r. Zespół Szkół Medycznych powiększony zostaje o 5 klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego, które po dwóch latach zostają przekazane do Liceum Ogólnokształcącego nr II w Koninie.  W roku szkolnym 1994/95 w ramach Liceum Medycznego wprowadzamy kształcenie w zawodzie opiekunka dziecięca, realizowane w 4-letnim liceum zawodowym oraz dwuletnie wydziały terapii zajęciowej i ratownika medycznego w Szkole Policealnej. W następnym roku szkolnym nadal zmniejsza się ilość klas pielęgniarskich w Liceum Medycznym. W czerwcu 1997 r. szkołę opuszczają pielęgniarki, które kończą, jako ostatnie, kształcenie w 5-letnim cyklu nauczania.

W roku szkolnym 1998/99 w Szkole Policealnej wprowadzamy kształcenie na wydziale dietetyki. W roku szkolnym 1999/00 nie dokonujemy naboru do oddziału opiekunki dziecięcej ze względu na decyzję o wygaszeniu 4-letniego cyklu kształcenia w liceach medycznych. W tym samym roku rozpoczynamy kształcenie na wydziale technik fizjoterapii w Szkole Policealnej.

Od roku szkolnego 2003/04 młodzież uczy się również, w formach dziennej i zaocznej, na policealnych kierunkach społecznych-uruchamiamy asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekuna środowiskowego, opiekuna w domu pomocy społecznej i opiekunkę dziecięcą. Z biegiem czasu kierunek technik fizjoterapii zostaje zastąpiony technikiem masażystą.

Kolejne lata niosą zmiany w oferowanych kierunkach kształcenia:

  • w roku szkolnym 2007/2008 otworzyliśmy kierunek technik usług kosmetycznych,
  • w 2009/10 - technik farmaceutyczny, 2010/11 - higienistka stomatologiczna i opiekun medyczny.

W styczniu 2013 Zespół Szkół Medycznych uległ przekształceniu w Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie i stał się, obok Policealnej Szkoły Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych, częścią centrum przeznaczona do edukacji młodzieży. Wraz ze zmianą procedur egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i kwalifikacje w zawodzie szkoła poddana została weryfikacji przez OKE i uzyskała status ośrodka egzaminacyjnego dla wszystkich zawodów realizowanych w szkole.

W roku szkolnym 2014/2015 WSCKZiU obchodzi jubileusz 45-lecia istnienia.

Ale historia szkoły to nie tylko kształcenie kadr medycznych, których przedstawiciele zajmowali wysokie miejsca w olimpiadach pielęgniarskich. Swoją działalność rozwijają szkolne kluby TPD i PCK. Sukcesy sportowe święcą łuczniczki, powstaje drużyna kobiecej piłki nożnej Medyk. Uczniowie ZSM biorą udział i zajmują wysokie miejsca w rywalizacji w piłce siatkowej, koszykowej i tenisie stołowym. Szkoła współpracuje ze żłobkami, przedszkolami, szkołami, placówkami medycznymi i opiekuńczymi, wspierając je w formie wolontariatu. Wielu uczniów i słuchaczy zostaje honorowymi dawcami krwi i włącza się w coroczne akcje „Młoda krew ratuje życie”.

W historię szkoły wpisana jest też organizacja konferencji naukowych. Trzykrotnie odbywają się ogólnopolskie konferencje naukowe poświęcone terapii zajęciowej, w których biorą udział autorytety w dziedzinie terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych:

  • 2001 - „Metodyczne podstawy w nauczaniu terapii zajęciowej”,
  • 2003 - „Rola i miejsce terapii zajęciowej w systemie rehabilitacji”,
  • 2008 - „Terapia Zajęciowa specjalna”.

Zostaje także zorganizowana konferencja „Rola fachowych pracowników medycznych w Wielkopolsce Wschodniej”.
Swoje miejsce w historii szkoły zapisały roczniki ratowników medycznych, którzy prowadzili pokazy i szkolenia z pomocy przedmedycznej, brali udział w pozoracjach i pokazach akcji ratowniczych.

Znaczenie szkoły zostało także docenione przez powiat koniński i władze samorządu województwa wielkopolskiego – przyznaniem medali honorowych „Zasłużony dla Powiatu Konińskiego” i „Honorową Odznaką za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”.

Pin It