Znajdź nas na

Facebook YoutubeInstagram

NewsletterBiuletyn Informacji Publicznej

Opiekun medyczny

 

 

SZKOŁA BEZPŁATNA!

Czas trwania nauki: 1,5 roku ( 3 semestry) 
Tryb nauki: stacjonarny
Nazwa kwalifikacji: MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej niezbędne jest osiągnięcie niżej wymienionych efektów kształcenia.

    Opiekun medyczny rozpoznaje problemy funkcjonalne oraz potrzeby biologiczne i psychospołeczne osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,  świadczy usługi pielęgnacyjne i opiekuńcze osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku, dobiera procedury terapeutyczne odpowiednie dla określonego pacjenta,  współpracuje z pielęgniarkami i lekarzami, wykonuje czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych, wykonuje czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej, asystuje pielęgniarce  przy operacji oraz wykonuje wybrane czynności na rzecz pacjenta dializowanego, asystuje pielęgniarce oraz udzielania wybranych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad pacjentem leczonym hemodializą, dializą otrzewnową i technikami pokrewnymi. Opiekun medyczny w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby bio-psycho- społeczne. Rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku. Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych pomaga i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną. Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym.

 

Perspektywy zatrudnienia

 Opiekun medyczny może być zatrudniony w:

 • szpitalach,  domach pomocy społecznej,
 • zakładach opiekuńczo – leczniczych,
 • niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej,
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niesamodzielnych,
 • hospicjach i sanatoriach.
 • może także pracować w domach pacjentów, świadcząc opiekę indywidualną.

Realizowane przedmioty:

 • Wychowanie fizyczne
 • Podstawy działalności gospodarczej
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Język angielski zawodowy
 • Propedeutyka zdrowia
 • Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Język migowy
 • Technologie informatyczne
 • Rozpoznawanie problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej
 • Pracownia zabiegów higienicznych
 • Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
 • Praktyka zawodowa

Nauka w szkole kończy się zewnętrznym egzaminem zawodowym

Informacje o zawodzie opiekun medyczny

Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby bio-psycho- społeczne. Opiekun medyczny rozpoznaje
i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku. Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych pomaga i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną. Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym. Poprzez swoją postawę propaguje zachowania prozdrowotne. Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz o przyjęcie do Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie (dostępny na stronie internetowej lub w sekretariacie Centrum)
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej - oryginał
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki zawodu
 • fotografie - 3 szt.

  

W trakcie praktycznej nauki zawodu obowiązuje umundurowanie-

bliższe informacje po rozpoczęciu zajęć dydaktycznych.

Pin It